Om os

Om os

Boligadvokat København
Smedebakken 14
8600 Silkeborg
Tlf. 30 42 11 03
E-mail: kontakt@netboligadvokat.dk
CVR-nummer: 37195154

Ansvarsforsikring: HDI-Gerling
Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100
København Ø.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (75.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskelleige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt
ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanse om, indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om grantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

NetBoligadvokat anvender ikke aftaleklausuler
om lovvalg og/eller værneting, medmindre
dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Netboligadvokat er omfattet
af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem
og af regler om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudovergælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder udøvelse
af advokaterhvervet, kan findes
på Advokatsamfundets
hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet
af NetBoligadvokat, kan klienten klage over
salærets størrelse til
Advokatnævnet,
Kronprinsessegade 28,
1306 København K,
www.advokatnaevnet.dk.

Bliv ringet på inden for 30 minutter på hverdage:

Udfyld formularen herunder og vi vil kontakte dig.